Kotły feniks – Najlepsze kotły na rynku

Dotacje na wymianę kotła

program czyste powietrze

czyste_powietrze_logo

Ogólnokrajowy program Czyste Powietrzne skierowany jest do właścicieli/współwłaścicieli budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub
wydzielonych w budynkach jednorodzinnych lokali mieszkalnych z wyodrębnioną księgą wieczystą. Przeznaczeniem programu jest
dofinansowanie do wymiany starych i nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo stałe na nowoczesne źródła ciepła spełniające najwyższe normy wraz
z modernizacją kotłowni.

W Programie możliwe jest ubieganie się o dotację na zakup i montaż kotła na pelet lub na węgiel w formie ekogroszku (z automatycznym
podawaniem), tylko w przypadku gdy budynek/lokal mieszkalny nie jest podłączony do sieci dystrybucji gazu. Zakupiony kocioł musi spełniać
wszystkie wymogi techniczne (zaświadczenia potwierdzające zgodność z wymaganiami tzw. ekoprojektu).

Program dzieli się na dwie części:

Część pierwsza programu przeznaczona jest dla Beneficjentów uprawnionych do podstawowego poziomu dofinansowania.

Beneficjenci to osoby fizyczne, o dochodzie rocznym nieprzekraczającym kwoty 100 000 zł. W przypadku uzyskiwania dochodów z różnych źródeł, dochody sumuje się, przy czym suma ta nie może przekroczyć kwoty 100 000 zł.

Nazwa kosztuMaksymalna intensywność dofinansowaniaMaksymalna kwota dotacji (zł)
Kocioł na ekogroszek.30%3000
Kocioł na pelet45%6000
Kocioł na pelet o podwyższonym standardzie.45%9000
Instalacje C.O. i C.W.U30%4500

Część druga programu dla Beneficjentów uprawnionych do podwyższonego poziomu dofinansowania.

Beneficjenci to osoby fizyczne u których przeciętny miesięczny dochód na jednego członka ich gospodarstwa domowego nie przekracza kwoty:

a) 1400 zł w gospodarstwie wieloosobowym
b) 1960 zł w gospodarstwie jednoosobowym

W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej, roczny przychód beneficjenta z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej
za rok kalendarzowy, za który ustalony został przeciętny miesięczny dochód, nie przekroczył trzydziestokrotności kwoty minimalnego
wynagrodzenia za pracę określonego w rozporządzeniu Rady Ministrów obowiązującym w grudniu roku poprzedzającego rok złożenia wniosku o
dofinansowanie.

Nazwa kosztu Maksymalna intensywność dofinansowania Maksymalna kwota dotacji (zł)
Kocioł na ekogroszek. 60% 6000
Kocioł na pelet 60% 12000
Kocioł na pelet o podwyższonym standardzie. 60% 12000
Instalacje C.O. i C.W.U 60% 9000

Wszystkie założenia i wymagania programu można znaleźć na stronie http://wfosigw.pl/czyste-powietrze/